Regulamin konkursu 10000 polubień

Regulamin Konkursu „10000 polubień” zwany dalej „Regulaminem”


Z DNIA 13.08.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Booksale Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubartowie (21-100), ul. Legionów 34, NIP 714-204-76-53 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666785 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych dotyczy zwycięzców konkursu i jest niezbędne do realizacji wysyłki Nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Booksale Sp. z o.o.: https://www.facebook.com/booksalepl/

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są książki z kategorii Mega Wyprzedaż dostępne na stronie internetowej organizatora https://booksale.pl/mega-wyprzedaz-c1  o łącznej wartości do 200 zł brutto – po jednym pakiecie dla każdego Laureata. 

2. Zwycięzcy wybiorą książki samodzielnie, poprzez dokonanie zakupów na stronie internetowej organizatora https://booksale.pl/mega-wyprzedaz-c1

3. Wybór książek w ramach otrzymanej nagrody będzie możliwy na stronie internetowej organizatora, od dnia 23 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/booksalepl/

2. Konkurs trwa od dnia 13 sierpnia 2019 do 19 sierpnia 2019 godz. 23:59.

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a)  polubienie profilu Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/booksalepl/

 b) polubienie posta konkursowego§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4. Ust. 3 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze losowania wśród listy Uczestników Konkursu. Losowanie odbędzie się w dniu:  22.08.2019 r

4. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody określone w § 3.

5. Informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/booksalepl/ w dniu 22.08.2019 r

7. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie przez Zwycięzców w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/booksalepl/ wiadomości prywatnej na Facebooku lub wiadomości e-mail na adres bok@booksale.pl  z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zamówień ze sklepu internetowego Organizatora https://booksale.pl

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 13.08.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u https://www.facebook.com/booksalepl/
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://booksale.pl/ 


Kontakt ze sklepem

Księgarnia internetowa BookSale.pl
ul. Legionów 34
21-100 Lubartów

Telefon: +48 531 947 666
Email: bok@booksale.pl